benecon.eu logo

Новини

Обявена е покана за набиране на проектни предложения “Инвестиции в “зелена индустрия”

Поканата е по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г, приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

 Публикувано на: 10 дек 2011

Стартира открита процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

(още…)

 Публикувано на: 10 дек 2011

По-малко фирми ще имат право на европари за технологична модернизация

В условията на криза оперативна програма “Конкурентоспособност” ограничи обхвата на фирмите, които могат да кандидатстват за еврофинансиране, и завиши над 18 пъти изискванията за оборотите на средните предприятия по една от схемите си. В същото време кабинетът “Борисов” все още няма сключен нито един договор по програмата за бизнеса от идването си на власт

(Още…)

 Публикувано на: 7 яну 2011

От 11.10.2010 г. бенефициентите по посочените операции трябва да попълват и представят за одобрение нови образци на Междинен и Финален технически отчет:

От 11.10.2010 г. бенефициентите по посочените операции трябва да попълват и представят за одобрение нови образци на Междинен и Финален технически отчет (още…)

 Публикувано на: 19 окт 2010

БАКЕП внесе официални актуални предложения за оптимизиране изпълнението на “Програмата за развитие на селсите райони” 2007-2013 г.

(Още…)

 Публикувано на: 19 окт 2010