benecon.eu logo

Текущи покани

Покана за проекти за насърчаване на заетостта

Агенцията по заетостта в рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси” обявява покана за желаещите да представят проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”.
Цели:
- Повишаване на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в дирекции “Бюро по труда”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост
- Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда
- Повишаване конкурентоспособността на тези лица с фокус нуждите за
подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
Бенефициери:
- Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи право и капацитет да предоставят обучения)
- Структури, създадени на основание чл. 60 от Закона за администрацията и имащи право да извършват обучения на възрастни
- Работодатели – физически (ЕТ) и/или юридически лица
- Социално-икономически партньори – в качеството им на работодател и/или център за професионално обучение.
Допустими дейности:
Подкрепа ще получат дейности по предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на професионална квалификация.
 Финансиране и интензитет на помощта:
Безвъзмездната финансова помощ е 100% от общите допустими разходи. Няма ограничения относно минималния размер на помощта, а максималният размер на субсидията е 200 000 лева.
Краен срок
30.10.2010 г.

 Публикувано на: 7 авг 2009

Покана за проекти по Програмата за равитие на селските райони

Министерството на земеделието и храните обявява покана за набиране на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от Програмата за развитие на  селските райони 2007-2013 г.

(Още…) 

 Публикувано на: 10 юли 2009

Оперативна програма “Регионално развитие” предоставя средства за развитие на туристически атракции

Схемата е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма”,  операция “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

(Още…) 

 Публикувано на: 1 юли 2009

ВАЖНО! Срокове за стартиране и приключване на мерки по ПРСР

Държавен фонд “Земеделие” публикува заповеди, с които определя началото и крайния срок на приема на проекти по мерки на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.

Информация за периодите на прием на заявления за подпомагане и съответните бюджети по мерки 121, 122, 123, 223, 311, 312, 313, 321 и 322 на ПРСР

(още…)

 Публикувано на: 30 апр 2009

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и фондация ”Екообщност” обявяват втората покана за проекти в рамките на Фонда за подкрепа на НПО (2008-2010 г.)

Средствата са осигурени по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Цел

Да се подкрепи развитието на гражданското общество в България и да се намали социалното и икономическо неравенство между страните от ЕИП.

Приоритетни области

1. Опазване на околната среда и насърчване на устойчивото развитие.

Тематични направления
- опазване на биологичното разнообразие от видове и техните хабитати
- използване на алтернативни източници за енергия и транспорт
- биологично земеделие, животновъдство и рибовъдство

2. Предоставяне и развитие на социални услуги като здравни грижи и грижи за деца.

Тематични направления:
- развитие на социални и здравни услуги чрез прилагане на мултидисциолинарен и мултиинституционален подход при вземане на решения
- развитие на комплексни социални услуги
- създаване на условия за устойчиво общуване между децата с увреждания и без увреждания
- превенция на изоставянето на деца в специализирани институции
- превенция на болести, предизвикани ор нездравосовен начин на живот
- развитие и предоставяне на услуги за деца и младежи с асоциално и рисково поведение
- дейности, водещи до подобряване на психичното здраве

3. Развитие на гражданското общество и защита на човешките права.

Тематични направления:
- механизми за граждански контрол и включване в работата на обществената администрация
- включване на гражданите в процеса на изработване и прилагане на политики и вземане на решения в областите с голямо обществено значение
- мерки за защита на човешките права и свободи
- превенция на трафика на жени и деца
- гарантиране на достъпа на жертвите на нарушение на човешките права до информационни ресурси, правна помощ и справедлив процес

Участници

- Неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
- Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
- Български червен кръст

Бюджет: 868 893 евро

Краен срок: 19 юни 2009 г.

 Публикувано на: 7 апр 2009