benecon.eu logo

Покана за проектни предложения BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Покана за проектни предложения BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обявава процедура за подбор на проекти:

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

 

Цел

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.
Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

- Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

- Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия,

- Да имат седалище в Република България, и

- Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Допустими дейности:

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

1. По елемент “Инвестиции”:

- Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив-, пряко свързанo с постигане на целите на проекта;

- Придобиване на дълготрайни нематериални активи-, пряко свързани с постигане на целите на проекта.

2. По елемент “Услуги”:

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

-  Визуализация на проекта;

- Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.)

Бюджет: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева (50 000 000 евро)

Краен срок: 23 декември 2013 г.

Допълнителна информация

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на http://www.opcompetitiveness.bg/

 Публикувано на: 5 ное 2013